Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Legislaţie

Ordonanța de urgență nr. 97/2005 (republicată) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

postat pe 2017/05/03 – 09:56 0 comentarii

ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 97 din 14 iulie 2005 *** Republicată

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 

    Text în vigoare începând cu data de 30 iunie 2016

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 iunie 2016.

 

    Act de bază

#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011

 

    Acte modificatoare

#M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012

#M2: Legea nr. 235/2013

#M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

 

#CIN

    NOTĂ:

    A se vedea şi:

    – Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;

    – Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

    – Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

 

#B

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul care reglementează evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice şi instituţiile statului de drept.

#M1

    ART. 2

    (1) Evidenţa cetăţenilor români reprezintă un sistem naţional de înregistrare şi actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul ţării şi furnizării de date în interesul cetăţenilor, al statului şi al instituţiilor publice.

    (2) Evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul în România se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., împreună cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor organizate potrivit legii.

#B

    (3) Pentru cetăţenii români care au domiciliul în străinătate, evidenţa acestora se ţine după principiul ultimului domiciliu avut în ţară şi după reşedinţa declarată în România.

#M1

    (4) Activitatea de evidenţă a cetăţenilor români, precum şi cea privind eliberarea actelor de identitate ale cetăţenilor români se realizează în mod unitar şi sunt coordonate de D.E.P.A.B.D., la nivel central, şi de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, la nivel judeţean.

#M1

    ART. 3

    (1) Integrarea şi administrarea bazelor de date privind evidenţa persoanelor, a actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a cărţilor de alegător şi a celorlalte documente necesare persoanei în relaţiile cu statul se realizează de D.E.P.A.B.D.

    (2) D.E.P.A.B.D. administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare S.N.I.E.P.

    (3) S.N.I.E.P. reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei persoanelor, producerea, emiterea şi evidenţa actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a cărţilor de alegător şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul.

#M1

    ART. 4 *** Abrogat

    ART. 5 *** Abrogat

#M1

    ART. 6

    (1) În vederea realizării evidenţei cetăţenilor români, fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naştere, un cod numeric personal, denumit în continuare C.N.P., care se înscrie în actele şi certificatele de stare civilă şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum şi în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P.

    (2) C.N.P. reprezintă un număr semnificativ ce individualizează în mod unic o persoană fizică şi constituie un instrument de verificare a datelor de stare civilă ale acesteia şi de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate.

    (3) C.N.P. sunt generate şi administrate prin mijloace informatice de D.E.P.A.B.D., care emite şi distribuie anual către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Bucureşti şi Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe listele conţinând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs.

    (4) Pentru situaţii de excepţie, la solicitarea instituţiilor publice prevăzute la alin. (3), D.E.P.A.B.D. generează C.N.P. suplimentare.

    (5) Atribuirea C.N.P. se face, în ţară, de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau, acolo unde acestea nu există ori nu funcţionează, de autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar în străinătate, de Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (3) sau, după caz, alin. (4).

    (6) Gestionarea şi verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, sub coordonarea D.E.P.A.B.D.

 

#M1

    CAPITOLUL II

    Organizarea şi administrarea R.N.E.P.

 

#M1

    ART. 7

    (1) R.N.E.P. este componenta principală a S.N.I.E.P. şi reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, rezultate în urma prelucrării automate, într-o concepţie unitară, pentru scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1).

#M2

    (2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri – central, judeţean şi local – şi funcţionează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condiţiile legii, pentru toate sistemele informatice ale instituţiilor şi autorităţilor publice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

#M1

    (3) Componenta informatizată a R.N.E.P. este organizată pe un singur nivel – central.

    (4) Conţinutul R.N.E.P. se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

#M1

    ART. 8 *** Abrogat

#M1

    ART. 9

    (1) Cetăţenii români sunt înregistraţi în R.N.E.P. pe baza datelor de stare civilă din actele de naştere.

    (2) Introducerea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din R.N.E.P. se realizează de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

    (3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează pe baza documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin, în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (4) Autorităţile prevăzute la alin. (3) sunt:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civilă intervenite în străinătate;

b) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pentru cei care dobândesc sau pierd cetăţenia română;

c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei sau părăsirii localităţii, precum şi pentru persoanele puse sub interdicţie;

d) instanţele judecătoreşti, notarii publici şi ofiţerii de stare civilă, pentru modificări intervenite ca urmare a divorţului;

e) Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cei care dobândesc sau deţin statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate;

#M2

f) structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriilor, acolo unde nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pentru modificările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice.

#B

    ART. 10

    (1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea specială şi nu pot fi prelucrate decât în condiţiile prevăzute de aceasta.

#M1

    (2) Beneficiarii datelor cu caracter personal furnizate din R.N.E.P. sunt obligaţi să utilizeze aceste date numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia acestora, în condiţiile legii.

#M1

    ART. 11

    (1) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, în condiţiile stabilite de lege.

    (2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face în condiţiile stabilite de lege, în cadrul unor acţiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, cu plata corespunzătoare a taxelor prevăzute de lege, în baza unui contract încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin D.E.P.A.B.D., şi beneficiar.

    (3) De la plata taxelor prevăzute la alin. (2) se exceptează furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. solicitată de:

a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

#M2

c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;

#M1

d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;

e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;

#M2

g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;

#M1

h) poliţia locală;

i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal se face în baza unui protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin D.E.P.A.B.D., şi persoanele juridice enumerate.

    (5) Contractul prevăzut la alin. (2) şi protocolul prevăzut la alin. (4) trebuie să conţină în mod obligatoriu destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege.

    (6) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se realizează de:

a) D.E.P.A.B.D. sau de structurile sale teritoriale, la solicitarea scrisă adresată acestora;

#M2

b) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, la solicitarea scrisă adresată acestora de către autorităţile publice locale sau de către persoanele fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege.

 

#B

    CAPITOLUL III

    Actele de identitate

 

#M1

    ART. 12

    (1) Începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate.

#M2

    (2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. (1), cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate.

#M1

    (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

#M1

    ART. 13

    (1) Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

    (2) În condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

#M2

    (2^1) Cartea de identitate şi cartea electronică de identitate permit titularului utilizarea acestora ca şi card naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum şi utilizarea semnăturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (3^1) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un sistem informatic.

#M1

    (4) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.

#M1

    ART. 14

    (1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.

    (2) Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:

a) la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii de identitate provizorie;

b) la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii electronice de identitate prevăzute la 17 alin. (6) lit. a).

    (3) Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

    (4) În cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.

    (5) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

    (6) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, actele de identitate se eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

#M1

    ART. 15

    (1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conţine datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.

#M2

    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.

#M1

    (3) Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care:

#M2

a) au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, statutul civil şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;

#M1

b) solicitantul este titular al unei cărţi de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, când se prezintă toate documentele prevăzute la alin. (2).

    (4) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. Atunci când persoana nu deţine un astfel de document ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei.

    (5) Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

#M1

    ART. 16

    (1) Cartea de identitate se eliberează:

a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;

c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.

    (2) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate se eliberează:

a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

#M2

b) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepţia cărţii electronice de identitate prevăzute la 17 alin. (6) lit. a), care se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani.

    (3) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:

a) unei cărţi de identitate;

b) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre variantele prevăzute la 17 alin. (6).

#M2

    ART. 17

    (1) Cartea de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediu de stocare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

    (1^1) În mediul de stocare prevăzut la alin. (1), care asigură funcţionalitatea cărţii de identitate ca şi card naţional de asigurări sociale de sănătate, se înscriu exclusiv datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (1^2) Datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate stabilite la art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediul de stocare a cărţii de identitate, pot fi accesate şi utilizate doar de persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi actelor normative subsecvente acesteia.

    (1^3) Datele biometrice nu pot fi accesate de persoanele prevăzute la alin. (1^2).

#M1

    (2) Datele cu caracter personal înscrise în cartea de identitate sunt:

a) numele şi prenumele titularului;

b) sexul;

c) cetăţenia titularului;

d) data şi locul naşterii titularului;

e) semnătura olografă a titularului;

#M2

f) imaginea facială a titularului;

#M1

g) C.N.P.;

h) adresa de domiciliu a titularului.

    (3) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de identitate.

#M2

    (4) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

#M1

    (5) Datele cu caracter personal care se înscriu în cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. (2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3). În format electronic se înscriu:

a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;

b) prenumele părinţilor titularului;

#M2

c) certificate şi certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;

#M1

d) date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete;

#M2

e) datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5^1) Datele stabilite la art. 331 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în cartea de identitate şi în cartea electronică de identitate, în mediu de stocare electronic, ulterior producerii acestora, în condiţiile prevăzute de lege.

#M1

    (6) La cererea solicitantului, cartea electronică de identitate se eliberează:

a) cu toate datele prevăzute la alin. (5); sau

b) cu datele prevăzute la alin. (5), cu excepţia imaginii impresiunilor papilare.

#M2

    ART. 17^1

    (1) Certificatele şi certificatele calificate se emit şi se înscriu după cum urmează:

a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne;

b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

    (1^1) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat numai în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sisteme informatice terţe ale administraţiei publice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

    (2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu.

#M1

    ART. 17^2

    (1) Imaginile impresiunilor papilare se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii electronice de identitate sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinţilor sau, după caz, părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal.

#M2

    (2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate numai în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului.

#M1

    (3) Verificarea identităţii titularului cărţii electronice de identitate se stabileşte prin compararea directă a datelor biometrice preluate de la titularul acesteia, cu ocazia verificării, şi a datelor înscrise în cartea electronică de identitate.

#M2

    (4) După personalizarea cărţii electronice de identitate, respectiv a cărţii de identitate şi transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă.

    (5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţii electronice de identitate sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia.

    (5^1) Procedurile de ştergere prevăzute la alin. (4) şi (5) asigură imposibilitatea recuperării parţiale sau totale a datelor şterse.

    (6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de identitate, precum şi procedurile de ştergere a datelor prevăzute la alin. (4) şi (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.

#B

    ART. 18

    (1) Orice modificări, adăugări sau menţiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise şi atrag nulitatea acestuia.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către lucrătorii de poliţie sau de către lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, după caz.

    (3) Poliţistul care constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) este obligat să reţină actul de identitate şi să îl depună la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, în termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care să rezulte împrejurările şi motivul reţinerii.

#M1

    ART. 19

    (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

#M2

h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

#M1

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

    (2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în condiţiile art. 15 şi 16, după cum urmează:

a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) – j);

c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k).

    (3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

#M1

    ART. 20*)

    (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau a cărţii electronice de identitate;

b) când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor biometrice;

c) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;

#M2

d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau a unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) şi j), la cererea cetăţeanului.

#M3

    (2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.

#M1

    (3) Prevederile art. 15 şi 16 se aplică în mod corespunzător.

#CIN

    *) Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 (#M1), cu modificările ulterioare.

#M2

    “ART. II

    Dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică numai cărţilor de identitate şi cărţilor electronice de identitate eliberate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.”

 

#M1

    ART. 21 *** Abrogat

#B

    ART. 22

    (1) Actul de identitate al persoanei fizice reţinute, arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se păstrează de către administraţia aresturilor ori a penitenciarelor şi se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.

#M3

    (2) Actul de identitate al persoanei fizice internate într-un centru educativ se păstrează pe durata internării de către administraţia acestei instituţii.

#B

    (3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţiile respective.

#M3

    (4) Cererea de eliberare a unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1) de către persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează în condiţiile alin. (3).

#B

    ART. 23

    (1) Titularii actelor de identitate, precum şi autorităţile publice prevăzute la art. 22 sunt obligaţi să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.

    (2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice şi autorităţile publice menţionate în alin. (1) la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă.

    (3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

#M1

    ART. 24

    (1) Persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliţie.

#B

    (2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.

    ART. 25

    (1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reţinut în afara cazurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (2) Este interzisă darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate.

 

    CAPITOLUL IV

    Domiciliul şi reşedinţa

 

    ART. 26

    (1) Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

    (2) Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.

    ART. 27

    (1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuinţa principală.

    (2) Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

    (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie.

#M1

    (4) În situaţia în care părinţii minorului aflat, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială nu sunt cunoscuţi sau nu pot fi identificaţi, domiciliul minorului este la adresa centrului respectiv.

#M1

    ART. 28

    (1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d);

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);

d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;

e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a) – d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

    (2) Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

    (3) În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.

#M1

    ART. 29

    (1) Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate al solicitantului este obligat să comunice la cererea cetăţenilor români, în termen de 10 zile, datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România şi orice menţiune privind starea civilă, aflate în evidenţa acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000.

    (2) Pentru datele prevăzute la alin. (1), referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile.

#B

    ART. 30

    Reşedinţa este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

#M1

    ART. 31

    (1) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.

    (2) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.

#B

    ART. 32

    (1) Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28.

#M2

    (2) De la obligaţia de a solicita înscrierea în actul de identitate a reşedinţei sunt exceptate:

#B

a) persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;

b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

#M2

    ART. 33

    Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate provizorie.

#M3

    ART. 34

    (1) Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate şi sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.

#B

    (2) În situaţia în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită identitatea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), instituţiile respective sunt obligate să anunţe imediat unitatea de poliţie pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, care colaborează cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în vederea stabilirii identităţii lor.

    ART. 35

    (1) În cazul în care menţiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a reşedinţei s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această menţiune este nulă de drept.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea menţiunii comunică serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor situaţia intervenită.

    (3) Nulitatea menţiunii poate fi constatată de instanţa de judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizării D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ori a persoanelor interesate.

    ART. 36

    Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a), are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

    ART. 37

    (1) Evidenţa locatarilor prin cartea de imobil se ţine în următoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unităţi locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) destinate cazării în comun;

b) care servesc total sau parţial ca locuinţă.

    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităţilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare sau locuinţelor destinate exclusiv personalului acestora, precum şi, după caz, membrilor familiilor şi persoanelor aflate în îngrijirea acestora.

    ART. 38

    (1) Organizarea activităţii de ţinere a evidenţei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin unităţile de poliţie.

    (2) Cartea de imobil se întocmeşte şi se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociaţia de proprietari; în cazul asociaţiei de proprietari, responsabilul cărţii de imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociaţiei.

    (3) Păstrarea, actualizarea şi utilizarea datelor din cartea de imobil de către persoana desemnată în acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Responsabilul cărţii de imobil are obligaţia să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi să o prezinte, la cerere, poliţiştilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

    (5) Cartea de imobil se întocmeşte într-un singur exemplar, care se păstrează la responsabilul cărţii de imobil.

    ART. 39

    (1) Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuinţă în termen de 15 zile de la mutare.

    (2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărţii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărţii de imobil.

    ART. 40

    La hoteluri şi în alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, după caz.

    ART. 41

    (1) În cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.

#M1

    (2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute, arestate sau care execută o pedeapsă privativă de libertate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, care nu posedă asemenea documente şi care nu dispun de mijloace financiare, precum şi persoanelor cu handicap şi celor fără venituri, şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate.

#B

    (3) Se exceptează de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre şi care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori îşi au reşedinţa, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situaţii.

 

    CAPITOLUL V

    Sancţiuni

 

    ART. 42

    Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor vinovate.

    ART. 43

    Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

#M1

a) nerespectarea dispoziţiilor 14 alin. (4), art. 23 alin. (1), art. 24 şi art. 38 alin. (4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei;

b) nerespectarea dispoziţiilor 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 39 şi 40, cu amenda de la 40 lei la 80 lei;

c) nerespectarea dispoziţiilor 25, art. 34 alin. (2) şi art. 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei.

#M1

    ART. 44

    Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 43 lit. a) – c) şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se fac de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi de către poliţişti.

#B

    ART. 45

    Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAPITOLUL VI

    Dispoziţii finale

 

    ART. 46

    Evidenţa manuală a cetăţenilor români constituită pentru perioada 15 iulie 1949 – 1 iulie 2000, pe bază de fişe şi registre, aflată în conservare la D.E.P.A.B.D., se exploatează şi se utilizează în continuare pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, precum şi a instituţiilor interesate, în condiţiile legii.

    ART. 47

    (1) Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.

    (2) În cazul în care semnarea cererii de către solicitant nu este posibilă, se face menţiune despre aceasta în cerere de către lucrătorul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea.

#M1

    ART. 48

    Forma şi conţinutul actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

#M1

    ART. 49 *** Abrogat

#M1

    ART. 50

    (1) Resursele financiare pentru asigurarea materialelor necesare producerii documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) se prevăd de Ministerul Administraţiei şi Internelor, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri şi cheltuieli al D.E.P.A.B.D., cu excepţia situaţiei când prin lege se dispune altfel.

    (2) Resursele financiare necesare achiziţionării echipamentelor de calcul şi programelor software licenţiate, utilizate pentru producerea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, precum şi pentru încheierea şi derularea contractelor de service la aceste echipamente, se prevăd de Ministerul Administraţiei şi Internelor, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri şi cheltuieli al D.E.P.A.B.D., cu excepţia situaţiei când prin lege se dispune altfel.

    (3) Dotarea D.E.P.A.B.D. cu materialele necesare îndeplinirii atribuţiilor legale se realizează, prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, din producţia internă şi din import, cu excepţia situaţiei când prin lege se dispune altfel.

#B

    ART. 51

    (1) D.E.P.A.B.D., prin intermediul structurilor sale teritoriale, comunică direcţiilor judeţene de statistică sau, după caz, Direcţiei regionale de statistică a municipiului Bucureşti datele necesare pentru statistica demografică, referitoare la persoanele fizice care îşi schimbă domiciliul ori reşedinţa dintr-o unitate sau subunitate administrativ-teritorială în alta.

    (2) Schimbările intervenite în denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale, precum şi situaţiile de reorganizare sau de trecere în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale sunt comunicate D.E.P.A.B.D. de către structura de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

    (3) Schimbările prevăzute la alin. (1) şi (2) se comunică în sistem informatic, periodicitatea şi circuitul lor fiind stabilite de Ministerul Administraţiei şi Internelor de comun acord cu Institutul Naţional de Statistică.

    (4) Înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea denumirii străzilor, făcută în condiţiile legii, este comunicată birourilor judeţene de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor sau, după caz, Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Bucureşti, de către consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

    (5) Datele prevăzute la alin. (4) se comunică în scris, anexându-se copia hotărârii prin care s-a înfiinţat, s-a desfiinţat sau s-a schimbat denumirea străzilor.

    ART. 52

    Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice de aplicare unitară a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).

————

    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006.

 

    ART. 53

    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul adoptă, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, normele metodologice pentru comunicarea datelor, care să asigure actualizarea R.N.E.P.

    ART. 54

    Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

 

#CIN

    NOTĂ:

    Reproducem mai jos prevederile art. IX – XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 (#M1), cu modificările ulterioare.

#M1

    “ART. IX

    Până la finalizarea organizării componentei informatizate a R.N.E.P. pe un singur nivel, activităţile de actualizare şi verificare a datelor din R.N.E.P. se efectuează pe componenta informatizată constituită la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti.”

#M1

    “ART. X

    (1) Până la asigurarea suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă, cărţile de identitate, cărţile de rezidenţă şi cărţile de alegător se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (2) De la data asigurării suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă, autorităţile competente eliberează cărţile de identitate, cărţile de alegător şi cărţile de rezidenţă, numai în formatul realizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

#M2

    (3) Cărţile de identitate provizorii şi cărţile de alegător se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor aplicabile actelor de identitate.

#M1

    (4) Menţiunile care se înscriu în cărţile de identitate şi în cărţile de identitate provizorii se realizează potrivit dispoziţiilor aplicabile actelor de identitate care le conţin.

#M2

    (5) Datele biometrice pentru cartea electronică de identitate se colectează după cum urmează:

a) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru cartea electronică de identitate care conţine, ca dată biometrică, numai imaginea facială;

b) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple, cu echipamentele din dotarea acestora, pentru cartea electronică de identitate care conţine ca date biometrice atât imaginea facial, cât şi imaginile impresiunilor papilare, până la asigurarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu echipamentele şi produsele software necesare preluării imaginilor impresiunilor papilare.

#M1

    (6) Datele biometrice pentru cartea electronică de rezidenţă se colectează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, cu echipamentele utilizate la paşapoartele electronice şi la permisele de şedere pentru cetăţenii străini.

    (7) Datele pentru cartea de identitate şi datele biometrice pentru cartea electronică de identitate se colectează, pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, de către Ministerul Afacerilor Externe, cu echipamentele utilizate la paşapoartele electronice, aflate în dotarea sa şi a misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.”

#M2

    “ART. XI

    (1) Calendarul preschimbării buletinelor de identitate, precum şi a cărţilor de identitate eliberate în formatul prevăzut de anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după generalizarea activităţii de emitere a cărţilor de identitate emise în condiţiile legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (2) *** Abrogat

    (3) *** Abrogat

#M1

    (4) În termen de 5 ani de la data finalizării procesului de asigurare a structurilor teritoriale pentru imigrări cu suportul tehnic necesar eliberării cărţilor electronice de rezidenţă, cărţile de rezidenţă eliberate până la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de rezidenţă se preschimbă, eşalonat, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

#M2

    “ART. XII

    (1) Dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care devin funcţionale ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu suportul tehnic necesar pentru eliberarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora şi a cărţilor de identitate provizorii se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează aceste servicii.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot dota serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din subordinea acestora, funcţionale la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu echipamentele necesare eliberării cărţilor electronice de identitate care conţin imaginile impresiunilor papilare.”

#B