Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Informații de interes public

NOTĂ DE INFORMARE

postat pe 2018/06/19 – 08:41 0 comentarii

NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE IAȘI
(personal din afara instituției)

I. CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Poliția Locală Iași (PLI) – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, cu sediul în Municipiul Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10A Subsol, înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu Certificatul de Înregistrare Fiscală (CIF) nr. 18258941 din 18.03.2011, Punct de lucru în Mun. Iași, Str. Bucium, nr. 30, Tf. 0232.231608 și Fax 0232.231617, E-mail: politialocalais@yahoo.com și Site: politialocala-is.ro, înregistrată ca Operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), număr de notificare 8824.

Această Notă de Informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. Poliția Locală Iași (PLI) acționează ca Operator de date cu caracter personal gestionat de ANSPDCP și prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu dispozițiile legale interne și prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR).
Prelucrarea acestor date este realizată doar pentru scopuri legitime, în vederea realizării funcțiilor, atribuțiilor și obligațiilor legale ale instituției noastre.
Datele de contact sunt menționate mai sus.

II. RESPONSABILUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR:

Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat prin intermediul datelor de contact mai sus menționate.

III. CE ÎNSEAMNĂ ”DATE CU CARACTER PERSONAL”?

Conform art. 4 din RGPD avem următoarele definiții:
“date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
“prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea
.”sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;
“operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
“persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
“destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
“parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
“consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
“încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
“date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
“date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
“date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

IV. CE TIPURI DE PRELUCRĂRI DE DATE EFECTUEAZĂ INSTITUȚIA NOASTRĂ?

PLI prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi uitilizate una sau mai multe operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, șteregerea sau distrugerea.

V. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL:

PLI prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare scop.
Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care PLI va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informați și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, PLI va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.
Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:
 Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:
a) Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
b) Circulația pe drumurile publice;
c) Disciplina în construcții și afișajul stradal;
d) Protecția mediului;
e) Activitatea comercială;
f) Evidența persoanelor;
g) Alte domenii stabilite prin lege.
pe raza de activitate din Municipiul Iași, conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 155/2010-legea poliției locale;;
 Gestionarea relațiilor noastre cu personalul comunității Mun. Iași care apelează pentru rezolvarea diferitelor probleme, îmbunătățirea serviciilor către aceștia, identificarea nevoilor acestora și îmbunătățirea furnizării prestărilor de serviciu.
Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor stabilite prin legislația specifică și angajamentelor asumate față de dumneavoastră;
 Desfășurarea confom procedurilor propii a activităților de organizare a unor concursuri sau examene în cadrul instituției;
 Pentru scopuri de administrație publică, după caz, conform specificului activității instituției;
 Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, inestigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți persoane juridice;
 În cazul vizitării site-ului nostru, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al apelanților/clienților în scopurile amintite în Politica de cookies;
 Respectarea unor cerințe legale / de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare;
 Statistici interne;

VI. TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRĂRILE DE DATE:

Poliția Locală Iași prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile legale în domeniu, respectiv:
a) Regulamentul nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR);
b) Legea nr. 677/2001 mod. Pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (până la abrogarea acesteia);
c) Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale;
d) Legea nr. 238 din 10.06.2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile M.A.I. în activitatea de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor și de menținere și asigurare a ordinii publice;
e) Ordinul nr. 52 din 18.04.2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
f) Instrucțiunile M.A.I. nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică și tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unitățile M.A.I.;
g) Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video;
h) Deciziile ANSPDCP nr. 90 din 18.07.2006 și 100 din 23.11.2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal;
i) Decizia ANSPDCP nr. 132 din 20.12.2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală;
j) Codul civil;
k) Codul fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal;
l) Codul muncii actualizat;
m) Legislația specifică funcționarilor publici.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:
 Prelucrarea este necesară în vederea încheierii raportului juridic / contractului cu dvs. ori pentru executarea acestuia;
 Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine PLI (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR);
 Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice (art. 6 alin. 1 lit. d din GDPR);
 Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul (art. 6 alin. 1 lit. e din GDPR);
 Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de PLI sau de o parte terță, respectiv:
• Administrarea activității noastre;
• Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră;

VII. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform olegii sau reglementărilor aplicabile), astfel:
 Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care PLI poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic;
 Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care PLI avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți;
 Pe durata prevăzută de lege în cazul registrelor de contabilitate , resurse umane, achiziții publice obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în cadrul structurilor specifice din cadrul instituției;
 Pe durata stabilită prin Nomenclatorul arhivistic al instituției aprobat și avizat pentru documentația întocmită în scopurile transmis la pct. V;
 Pe întreaga durata în care datele dvs. fac obiectul unor cercetări de către organele judiciare în relația cu PLI;
 Timp de 30 de zile pentru imaginile aferente monitorizării prin mijloace video;
 Pentru activitătile de prelucrare în scopuri de promovare a serviciilor instituției, stocăm datele pe o perioadă limitată de 12 luni;
 Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementate sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor cu caracter personal este de 30 zile de la data ultimului contact dintre noiși persoana vizată de prelucrare.
În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dvs. la momentul la care ne solicitați acest lucru.
Situațiile de excepție aplicabile vor fi communicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de instituția noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

VIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA:

PLI este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.
Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa politialocalais@yahoo.com, ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul din Mun. Iași, Str. Bucium, nr. 30 sau o puteți depune personal la sediul nostru din adresa menționată.

Pentru protecția datelor dvs., pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dvs., PLI este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dvs. sunteți persoana care va exercita drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.
În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitarea drepturilor sale, informațiile vor fi furnizate de PLI tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, PLI nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi communicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de PLI în legătură cu cerera în cauză.

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să exercitați următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.

Dreptul de acces la date Aveți dreptul de acces, conform art. 15 din GDPR, la datele personale deținute de noi în calitate de Operator de date.
Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum gestionate.
Nu este nicio taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă).

Dreptul de rectificare Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării.
ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Vom transmite modificările oricăror terțe părți pe care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul de ștergere Aveți dreptul de a obține din partea PLI ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform art. 17 din GDPR), fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b)persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c)persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
d)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e)datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
f)datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
Unde este posibil se va respecta toate aceste cereri. Deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale PLI care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform art. 18 din GDPR) în următoarele cazuri:
a)persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b)prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d)persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs., dar atunci trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul la transmiterea datelor dvs. cu caracter personal (conform art. 20 din GDPR) pe care le-ați furnizat PLI, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, către alt operator, fără obstacole din partea PLI în cazul în care:
a)prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi
b)prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
Datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual.
Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil, dar este puțin probabil că vom putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.

Dreptul la opoziție Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate pe unn interes legitim sau dacă în situația dvs. personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea).
Vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării în scopuri de cercetare și statistici.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de retragere a consimțământului În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul.
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați direct, Responsabilul cu protecția datelor personale din PLI la adresa politialocalais@yahoo.com sau să accesați pagina de web a instituției politialocala-is.ro.
Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare de informații și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regulă 30 de zile de la înregistrarea cererii).
La solicitarea dvs., PLI furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

IX. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE:

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dvs. personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la adresa politialocalais@yahoo.com.
De asemenea puteți transmite / depune solicitarea dvs. utilizând detaliile de mai jos:
Adresa: Mun. Iași, Str. Bucium, nr. 30, jud. Iași, Telefon 02322316008, Fax 0232.231617,
Ori prin intermediul paginii de web a instituției politialocala-is.ro.
Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim.
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

X. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. CATEGORII DE DATE:

Politica noastră este de a colecta numai datele personale necesare îndeplinirii scopurilor stabilite la cap. V și temeiurilor de legalitate de la Cap. VI.
Datorită multitudinii atribuțiilor stabilite prin legislația specifică, PLI prelucrează mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de sarcinile de îndeplinit de către angajații instituției noastre în relația cu cetățeanul și instituțiile publice cu care cooperează.
Principalele date / categorii de date cu caracter personal prelucrate de PLI pot fi, după caz și în funcție de scopurile asociate prelucrării, una sau mai multe dintre următoarele:
 Nume, prenume,
 Detalii de contact (nr. telefon personal, adresă de email, adresă de domiciliu/reședință, etc.),
 Datele de stare civilă (fotografie, data și locul nașterii, sexul, cetățenia, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, numele părinților, alte date din actul de identitate – BI, CI, Pașaport, după caz);
 Pentru persoanele sub 18 ani există posibilitatea accesării automate a fișei tutorelui legal sau părinților,
 Date despre autovehiculele înmatriculate în România,,
 Date despre posesorii autovehiculelor înmatriculate în România,
 Informații despre permisele de conducere și posesorii acestora,
 Informații despre persoanele urmărite,
 Date despre contravenienți și infractori incluși în bazele de date ale instituțiilor de ordine și siguranță publică,
 Date medicale, numere card de sănătate,
 Date de formare profesională – diplome, studii,
 Situație militară,
 Date bancare (pentru instituții prin reprezentații acestora),
 Date din Curriculum Vitae,
 Date legate de profesia și locul de muncă ale persoanei vizate,
 Date de localizare,
 Identificatori online,
 Date privind situația financiară pentru structurile participante la achizițiile publice organizate de instituție câi datele de contact ale managerilor acestora,
 Imagini (foto, video) de pe camerele video ale instituției și camere mobile ale polițiștilor locali în îndeplinirea sarcinilor de serviciu,
 Date de geolocalizare (GPS) persoane și autovehiculele de interes operativ,
 Date despre societăți comerciale,
 Date de stare civilă despre acționari și administratori, domeniul de activitate, precum sediul social sau punctele de lucru,
 Date referitoare la persoanele care formulează reclamații telefonice,
 Utilizarea serviciului de poștă electronică cu alte instituții și persoane fizice,
 Voce (call center),
 Semnătura (inclusiv electronică),
 Identificatorul online al cetățenilor care fac obiectul atribuțiilor specifice ale instituției în scopurile amintite în Politica de cookies,
 Alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu cât și rezolvării cererilor și reclamațiilor cetățenilor care apelează la instituția noastră.

Pentru anumite servicii / sarcini / atribuții specifice activității PLI, și atunci când acest lucru este impus de lege sau este permis de acordul dumneavoastră, este posibil să colectăm, de asemenea, Categorii speciale de date cu caracter personal – care sunt sensibile și necesită un nivel de protecție și precauție suplimentară, procesarea acestor date fiind posibilă doar în anumite condiții speciale.
Sunt considerate date personale speciale: originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, apartenența sindicală, date despre starea de sănătate sau viața sexuală, date genetice, biometrice pentru identificarea unică a unei persoane și datele cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții.

Ne rezervăm dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în relația cu dumneavoastră în calitate de apelant sub orice formă la serviile instituției, strict în conformitate cu prevederile legale
Lucrătorii din cadrul serviciilor PLI intră în contact direct cu informații cu caracter personal, atât din cadrul datelor non-speciale cât și din cadrul datelor speciale (sunt subliniate).

XI. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC:

O mare parte a acestor date sunt colectate de către angajații instituției, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, prin lucrătorii Dispeceratului Poliției Locale Iași, care accesează platformele de date ale M.A.I. stabilite prin protocol, respectiv:
 Direcției Pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date,
 Baza de Date a Oficiului Național al Registrului Comerțului,
 Monitorizarea video-stradală (atât din cadrul Dispeceratului Poliției Locale Iași, cât și din Telecentrul Primăriei Municipiului Iași),
 Monitorizarea acțiunilor cu camerele video mobile de către polițiștii locali din serviciul de zi,
 PLI colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi recomandări, adeverințe de la angajatori, instituții de învățământ) sau documente publice.
 În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Alte date personale sunt obținute în mod direct sau indirect pentru cetățenii ce apelează cu cereri, sesizări, reclamații, prin telefon, email și alte surse electronice.

XII. CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE:

Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite prin legislația specifică poliției locale sunteți obligați să furnizați date cu caracter personal cerute de către polițiștii locali care acționează în interes de serviciu. În caz contrar sunteți pasibili de sancționarea contravențională stabilită de legislație și procedurile interne.
În măsura în care ați optat pentru instituția noastră să beneficiați de anumite servicii interesului dvs., furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru furnizarea serviciilor, iar în lipsa deținerii de către PLI a acestor date nu vom putea oferi unele dintre acestea.

Astfel că, în anumite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:
• Instituția noastră să fie în imposibilitatea de a vă rezolva cerințele dvs.,
• PLI să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora obligațiile asumate față de dvs.

XIII. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

PLI poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principal către următoarele categorii de entități:
 Autorități publice centrale/locale (ITM, ANAF, PMI, MDRAP, ANFP, MAI);
 Servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS, AJOFM);
 Parteneri comerciali (producători, societăți de asigurare, unități service, societăți de leasing, societăți bancare sau alte instituții de finanțare, furnizori de bunui și/sau servicii, etc),
 Împuterniciți ai PLI – persoanele împuternicite (de genul furnizori de servicii IT&C, etc.) care acționează în numele nostru procesează datele dvs. în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această Notă de Informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate,
 Unitățile de poliție, parchetele și judecătoriile care acercetează anumite fapte penale și civile, unde dvs. sunteți parte,

Transferurile și divulgarea nu se va/vor face către entitățile din afara României sau Uniunii Europene.

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta Notă de Informare sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră: E-mail: politialocalais@yahoo.com cât și Site: politialocala-is.ro.

XIV. DISPOZIȚII FINALE:

Responsabilul PLI pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de email: politialocalais@yahoo.com la sediul PLI, Serviciul Dispecerat.
Responsabilul nostru pentru protecția datelor are atribuții de monitorizare a conformității cu legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Vă rugăm să ne contactați dacă aveți orice preocupări sau întrebări legate de informațiile de mai sus sau doriți să ne cereți să nu vă procesăm datele personale pentru anumite scopuri sau pentru ștergerea datelor dvs.
Unde aveți cereri specifice legate la modul în care gestionăm datele dvs., vom încerca să rezolvăm aceste probleme, dar vă rugăm să rețineți că ar putea exista circumstanțe în care nu putem respecta anumite solicitări.
Vom publica pe site-ul nostru orice schimbări pe care le facem la această declarație de protecție a datelor și vă vom informa prin alte canale de comunicare, dacă este cazul.

De asemenea, e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) și că aveți dreptul să depuneți plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

Prezenta Notă de Informare va fi postată pe rețeaua INTRANET pentru serviciile instituție și pe Site-ul instituției, respectiv politialocala-is.ro, afișare la sediu, în scris, pentru a fi adusă la cunoștința celor interesați și consimțământul acestora în vederea prelucrării datelor cu caracter personal de către Poliția Locală Iași în calitate de Operator date.

Exprimarea acordului / consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Poliția Locală Iași – conform Anexei nr. 1.

Prezenta notificare (11 pag.) a fost avizată în ședința Comisiei Manageriale din data de 13 iunie 2018.