Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Legislaţie

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

postat pe 2017/02/03 – 10:45 0 comentarii

LEGEA nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

    Text în vigoare începând cu data de 10 decembrie 2016

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 10 noiembrie 2016.

 

    Act de bază

#B: Legea nr. 349/2002

 

    Acte modificatoare

#M1: Ordonanţa Guvernului nr. 13/2003

#M2: Legea nr. 275/2003

#M3: Legea nr. 90/2004

#M4: Legea nr. 553/2004

#M5: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2006

#M6: Ordonanţa Guvernului nr. 5/2008

#M7: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008

#M8: Legea nr. 203/2008

#M9: Legea nr. 15/2016

#M10: Legea nr. 201/2016

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

 

#B

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

#M10

    ART. 1

    Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.

#B

    ART. 2

    În sensul prezentei legi, prin:

#M10

 1. a) *** Abrogată
 2. b) *** Abrogată
 3. c) *** Abrogată
 4. d) *** Abrogată

#M1

 1. e) fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe;

#M10

 1. f) *** Abrogată
 2. g) *** Abrogată
 3. h) *** Abrogată
 4. i) *** Abrogată

    i^1) *** Abrogată

 1. j) *** Abrogată
 2. k) *** Abrogată

    k^1) *** Abrogată

 1. l) *** Abrogată

#M9

 1. m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 2. n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

    n^1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;

    n^2) loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii.

#M10

 1. o) *** Abrogată
 2. p) *** Abrogată
 3. q) *** Abrogată

#M9

    ART. 3

    (1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.

    (1^1) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.

    (1^2) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n^1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice.

    (2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. a) să servească exclusiv fumatului;
 2. b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise;
 3. c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;
 4. d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
 5. e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: “Cameră pentru fumat”, “Loc pentru fumat”.

    (2^1) *** Abrogat

    (3) *** Abrogat

    (4) *** Abrogat

    (4^1) *** Abrogat

#M8

    (4^2) *** Abrogat

#M9

    (5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos.

#M1

    (5^1) Pachetele de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse pe piaţă până la data de 31 decembrie 2004.

#M6

    (5^2) Se interzice comercializarea pachetelor de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi.

#M3

    (6) Se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate.

#M6

    (6^1) Se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.

#B

    (7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.

#M9

    (7^1) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unităţile sanitare şi cele de învăţământ, de stat şi private.

#M10

    (8) *** Abrogat

    (8^1) *** Abrogat

    (9) *** Abrogat

    (10) *** Abrogat

#M10

    ART. 3^1 *** Abrogat

    ART. 3^2 *** Abrogat

    ART. 3^3 *** Abrogat

    ART. 3^4 *** Abrogat

#B

    ART. 4

    (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

#M1

    (2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este interzisă.

#M9

    ART. 5

    Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile menţionate la art. 2 lit. m), n), n^1) şi n^2) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) şi (1^1), inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate cu indicatoare prin care să se indice “Fumatul interzis” şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.

#M10

    ART. 6 *** Abrogat

    ART. 7 *** Abrogat

    ART. 7^1 *** Abrogat

#B

    ART. 8

    Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Tineret elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.

#M8

    ART. 8^1 *** Abrogat

#M9

    ART. 9

    În vederea difuzării de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio şi de televiziune pun la dispoziţie un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului şi organizaţiile nonguvernamentale independente de industria tutunului şi care au ca obiectiv al activităţilor reducerea consumului de tutun, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

#M3

    ART. 9^1

    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

#M6

    ART. 10

    Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

#M9

 1. a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor 3 alin. (1) şi (1^1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei;
 2. b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor 3 alin. (1), (1^1), (5), (5^2), (6), (6^1), (7^1) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere; săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.

#M10

 1. c) *** Abrogată
 2. d) *** Abrogată

#M3

    ART. 10^1

    Tutunul şi produsele din tutun care rezultă din săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 10 se confiscă, în vederea distrugerii, conform prevederilor legale în vigoare.

#M10

    ART. 11 *** Abrogat

#M10

    ART. 12

    (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5^2) şi (6) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele competente.

#M9

    (2) *** Abrogat

#M3

    ART. 13 *** Abrogat

#M6

    ART. 14

    Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

#M10

    ART. 14^1

    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a) şi b), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.

#M10

    ART. 14^2 *** Abrogat

    ART. 15 *** Abrogat

 

#M5

    Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2001/37/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la producerea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 194 din 18 iulie 2001, pag. 26 – 35.

 

#M10

    ANEXĂ *** Abrogată

 

#CIN

    NOTĂ:

    Reproducem mai jos prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 201/2016 (#M10).

#M10

    “(2) Până la data de 20 mai 2017 este permisă introducerea pe piaţă a următoarelor produse care nu sunt în conformitate cu prezenta lege:

 1. a) produsele din tutun fabricate sau puse în liberă circulaţie şi etichetate în conformitate cu Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi;
 2. b) ţigaretele electronice sau flacoanele de reumplere fabricate sau puse în liberă circulaţie înainte de 20 noiembrie 2016;
 3. c) produsele din plante pentru fumat, fabricate sau puse în liberă circulaţie înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.”

#B