Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Carieră

Comunicat

postat pe 2017/08/10 – 10:32 0 comentarii

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (2) lit. „a” si art. 66 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, completata, coroborate cu prevederile art. 140-143 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata, Politia Locala Iasi organizeaza concurs de promovare în functia publica de conducere de sef serviciu, grad II- Serviciul Control Urbanism. Afisaj stradal (id-348468) .

1. Condiţii de desfăşurare a concursului:
 proba scrisa: in data de 11.09.2017, ora 10.00, sediul Politiei Locale Iasi
 proba de interviu : in data de 14.09.2017, ora 12.00, sediul Politiei Locale Iasi.
2. Condiţii de participare:
 studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in administratie publica, in stiinte juridice, în domeniul arhitectură sau in domeniul urbanism;
 sa fie absolventi de master sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice;
 sa fie numiti într-o funcție publică de clasa I;
 conditii minime de vechime în specialitatea studiilor – 2 ani ;
 sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:
– formular de înscriere prevazut in anexa nr.3 din HG nr. 611/2008 actualizata;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
– copie de pe diploma de master sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
– copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care atesta vechimea in munca, si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
– cazierul administrativ.
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta însoțite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.
Dosarele de inscriere se depun la secretariatul institutiei, in perioada 11 – 30.08.2017 (inclusiv), orele 16,00.
Bibliografia este afisata la sediul Politiei Locale Iasi si pe pagina de internet a institutiei.
Relaţii suplimentare – la sediul Poliţiei Locale Iaşi, telefon 0232/231617, int.115“ .

Bibliografie:
1. Legea nr. 188/1999(r2), privind Statutul Funcționarilor publici, completată
2. Legea nr. 7/2004(r), privind Codul de conduită a funcționarilor publici, completată
3. Legea nr. 155/2010, Legea Poliției Locale
4. H G nr. 1332/2010, privind Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale
5. HG nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, actualizată
6. Legea nr. 50/1991(r), privind autorizarea lucrărilor de executări construcții, actualizată
7. Legea nr. 185/2013, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare