Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Carieră

Comunicat

postat pe 2017/05/12 – 09:23 0 comentarii

Poliţia Locală Iaşi organizează, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi contractuale de paznic vacante in cadrul Biroului Pază, Control Acces, Transport Valori – Compartiment Pază Obiective.
Condiţii de participare:
– studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat ;
– sa indeplineasca prevederile prevazute de art. 3 din H.G.286/2011
– detinerea atestatului de paza, conform Legii nr. 333/2003.
– permis conducator auto categoria B ;
– aviz psihologic port-armament
Desfăsurarea concursului:
– selectia dosarelor
– proba sportivă: 07.06.2017, ora 09.00;
– proba scrisă : 09.06.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– interviul va fi sustinut în termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, dupa caz .
Dosarele de înscriere vor conţine, în mod obligatoriu:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate;
– copie dupa diploma de bacalaureat;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar;
– copie dupa permisul auto;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– adeverintă medicală care sa ateste ca este “apt pentru a sustine proba sportiva“;
– curriculum vitae.
– aviz psihologic port-armament
– copie dupa atestatul de paza.
Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs, în perioada 12.05.-25.05.2017 (inclusiv), orele:16.00.
Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului, se pot obtine si la telefon 0232/231617(interior 115).
– Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere. – Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. – Termenul în care se pot depune contestații este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu. – Termenul în care se afişează rezultatele contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. – Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestații formulate pentru proba de interviu

BIBLIOGRAFIA
Pentru concursul de recrutare de ocuparea posturilor vacante de paznic – Compartiment Paza Obiective

– Legea nr.155/2010 – privind organizarea şi înfiinţarea Poliţiei Locale;
– H.G. nr. 1332/2010 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
– Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi insituţiile publice;
– Legea nr.333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Cap. VI, Sectiunea I.