Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Carieră

Comunicat – concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici

postat pe 2017/04/26 – 10:03 0 comentarii

În conformitate cu prevederile art. 58 si 65 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici completată, coroborate cu ale art. 125-128 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completată și modificată, Poliția Locală Iași organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba scrisă – 26.05.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi;

Condiţii de participare:
• să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care promovează;
• să fi obținut cel putin calificativul „Bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale, în ultimii 2 ani calendaristici;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Formularele de înscriere la concurs se depun la secretariatul institutiei, în perioada 26.04 – 15.05.2017 (inclusiv), ora 16,00.

Bibliografiile sunt afișate la sediile Poliției Locale Iași.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617.

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad – Biroul Proceduri-Juridic

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, (r2) cu modificările și completările ulterioare

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată

3. Legea nr. 155/2010 legea poliției locale, republicată

4. H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale

5. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare

6. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de promovare în gard profesional
– Serviciul Poliție Locală 1 – 6, Biroul Intervenții, Serviciul Siguranța Circulației –

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, completată

2. Legea nr. 7/2004(r) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, completată

3. Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale

4. H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale

5. Legea nr. 61/1991 (r) privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

6. O.G. nr. 2/2001 (modificată) privind Regimul juridic al contravenţiilor

7. HCL Iasi nr. 172/2002

8. HCL Iasi nr. 198/2000

9. HCL Iasi nr. 338/2006

10. HCL Iasi nr. 167/1998

11. HCL Iasi nr. 70/1998

12. Legea nr. 17/1996 privind Regimul armelor de foc şi al muniţiilor – Uzul de armă 

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut
– Serviciul Management Resurse umane –

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, completată

2. Legea nr. 7/2004(r) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

3. Legea nr. 155/2010 (r) – Legea Poliţiei Locale

4. H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale
5. HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, completată și modificată

6. H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată ulterior

7. Legea nr. 53/2003(r) privind Codul muncii

8. HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, completată și modificată