Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Carieră

ANUNȚ CONCURS

postat pe 2018/08/10 – 09:29 0 comentarii

      

     Poliţia Locală Iaşi organizează, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 18 posturi contractuale de paznic vacante in cadrul Biroului Pază, Control Acces, Transport Valori – Compartiment Pază Obiective.

    Condiţii de participare:

  • studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat ;
  • sa indeplineasca prevederile prevazute de art. 3 din H.G.286/2011;

–     detinerea atestatului de paza, conform Legii nr. 333/2003.

  • aviz psihologic port-armament.

      Desfăsurarea concursului:

–   selectia dosarelor;

–   proba sportivă: 06.09.2018, ora 09.00, la stadionul Emil Alexandrescu din Iasi;

–   proba scrisă :10.09.2018, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;

–   interviul 13.09.2018, ora 09,  la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;.

       Dosarele de înscriere  vor conţine, în mod obligatoriu:

    – cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice  organizatoare;

    –  copia actului de identitate;

    –  copie dupa diploma de bacalaureat;

    – carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    –  cazierul judiciar;

    –  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    –  adeverintă medicală care sa ateste ca este “apt pentru a sustine proba sportiva“;

    –  curriculum vitae.

    –  aviz psihologic port-armament

    –  copie dupa atestatul de paza.

         Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Dosarele de concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs, în perioada 10.08.2018-28.08.2018 (inclusiv), orele:16.00.

         Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului, se pot obtine si la telefon 0232/231617(interior 119).

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere. – Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. – Termenul în care se pot depune contestații este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu. – Termenul în care se afişează rezultatele contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. – Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestații formulate pentru proba de interviu.

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ

pentru ocuparea posturilor de paznic, personal contractual

în cadrul Serviciului Pază, Control Acces, Transport Valori

 – Legea nr.155/2010 –   privind organizarea şi înfiinţarea Poliţiei Locale;

– H.G. nr. 1332/2010 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

– Regulamentul de Organizare si Functionare a Politiei Locale Iaşi.

– Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi insituţiile publice;

– Legea nr. 53/2003(r) –    privind Codul Muncii, Raspunderea disciplinară, Titlul XI – cap.II.

– Legea nr.333/2003 –    privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

–  Legea nr.295/2005 – privind regimul armelor şi al muniţiilor.

– Constitutia României, Titlul I si Titlul II.