Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Carieră

ANUNȚ – concurs de recrutare în vederea ocupării functiei publice de conducere de șef serviciu gradul II, vacantă în cadrul Serviciului Poliția Locală Călare

postat pe 2018/04/18 – 10:08 0 comentarii

               În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, coroborate cu art. 46-71 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completată și modificată, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere de șef serviciu gradul II, vacantă în cadrul Serviciului Poliția Locală Călare:

                 Condiţii de desfăşurare a concursului:

    –  selectarea dosarelor de înscriere 

    –  proba scrisă – 22.05.2018, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;

    –  proba de interviu –25.05.2018, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;

                  Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma sau echivalenta în specializarea Medicina veterinara;
 • studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime minimă de 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fi absolvit un curs în domeniul echitație;
 • permis de conducere categoria B;
 • aviz psihologic port-armament;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de inscriere, continand documentele prevazute de art. 49 din HG nr. 611/2008 actualizata, se vor depune la sediul Politiei Locale Iasi, din str. Bucium nr. 30, până la data de 07.05.2018, ora 16.00 (inclusiv).  

            Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la secretarul comisiei de concurs, telefon : 0232/231617 (int. 119)- consilier, Sandu Doina.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

                                                                      Grumeza Georgel

Afișat pe https://www.politialocala-iasi.ro astăzi 18 aprilie 2018, ora 10,00.

 

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de recrutare pentru funcția de conducere de sef serviciu, gradul II vacantă din cadrul Serviciului Poliția Locală Călare

 1. formularul de înscriere (click aici pentru a descărca formularul de înscriere)
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (click aici pentru a descărca modelul orientativ al adeverinţei eliberate de către angajator care să atestea vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice)
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

-copie permis conducător auto;
-aviz psihologic port-armament;
         Notă:  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

                    Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.

                                                               Intocmit, secretar comisie concurs
                                                                             Sandu Doina
Poliția Locală Iași
Serviciul Poliția Locală Călare
Nr. 3842/05.04.2018

 

Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru   ocuparea  funcției publice de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Poliția Locală Călare

 • Legea Nr. 155 / 2010 (r) Legea Politiei Locale;
 • G. Nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a Poliției locale;
 • Constituția României;
 • Legea Nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(r2);
 • Legea Nr. 7/2004 (r). privind Codul de conduită al funcționarilor publici;
 • G. Nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
 • Legea Nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a umor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 • Uzul de armă conform prevederilor Legii Nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor și ale Legii Nr. 155/2010;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției locale Iași.

Întocmit,
Șef Serviciu
                                                                                           Felix-Ciprian Alexandrescu