Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Carieră

ANUNȚ CONCURSURI FUNCȚII PUBLICE

postat pe 2018/08/14 – 10:00 0 comentarii

 ANUNT

         

                In conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici coroborata cu prevederile art. 46 – 71 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata,

                 Politia Locala Iasi organizeaza concurs de recrutare în vederea ocuparii următoarelor functii publice de execuție vacante :

 

 1. Serviciul Control Urbanism. Afișaj Stradal
 • 1 funcție publica vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent;
 • 1 funcție publica vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional superior;

                  Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma sau echivalenta în domeniile:
 • Administrație Publică;
 • Științe Juridice;
 • Arhitectură;
 •  
 • Inginerie civilă
 • vechime în specialitatea studiilor: – 1 an pentru gradul profesional asistent și 7 ani pentru gradul profesional superior ;
 • permis de conducere categoria B;
 • aviz psihologic port-armament;
 • sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 1. Serviciul Siguranța Circulației
 • 2 funcții publice vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant ;
 • 1 funcție publica vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional asistent ;
 • 1 funcție publica vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional principal ;
 • 1 funcție publica vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent ;
 • 2 funcții publice vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant ;

 

    Condiţii de participare:

   Pentru functiile publice vacante de politist local, clasa III, grad profesional debutant;  politist local, clasa III, grad profesional asistent și de politist local, clasa III, grad profesional principal

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: fara vechime pentru gradul profesional debutant, 6 luni pentru gradul profesional asistent și 5 ani pentru gradul profesional principal;
 • permis de conducere categoria B;
 • aviz psihologic port-armament;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

   Pentru functiile publice vacante de politist local, clasa I, grad profesional debutant și politist local, clasa I, grad profesional asistent

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma sau echivalenta în domeniile:
 • Științe Administrative – specializarile Administrație Publică si Poliție Locală;
 • Drept;
 • Științe Militare, Informații și Ordine Publică – specializare – Ordine și Siguranță Publică.
 • vechime în specialitatea studiilor; – fara vechime pentru gradul profesional debutant și 1 an pentru gradul profesional asistent;
 • permis de conducere categoria B;
 • aviz psihologic port-armament;
 • sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 1. Compartiment Presă și Relații publice
 • 1 funcție publica vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional superior ;

 

  Condiţii de participare:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani;
 • experiență în activitatea de relatii publice și/sau media;
 • permis de conducere categoria B;
 • aviz psihologic port-armament;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Serviciul Management Resurse Umane
 • 1 funcție publica vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior ;

 

  Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma sau echivalenta în domeniile;

  –    Drept,

  – Științe administrative – specializarile Administrație Publică, Poliție Locală, Administrație europeană;

  –    Sociologie – specializare Resurse umane;

  –    Științe economice – Contabilitate, Economie, Management, Marketing.

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

               Condiţii de desfăşurare a concursurilor:

–    selectarea dosarelor de înscriere; 

–   probă sportivă  – 17.09.2018, ora 10.00, la Stadionul Emil Alexandrescu Iasi, pentru functiile publice de politist local cu exceptia funcțiilor publice din cadrul Serviciului Control Urbanism. Afișaj Stradal;

–    proba suplimentara – 17.09.2018, ora 14,00 – dictie, telegenie, stăpânirea limbii române, la sediul Politiei Locale Iasi, pentru functia publica din cadrul Compartimentului Presa si Relatii Publice ;

–   proba scrisă – 19.09.2018, ora 10.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi;

      –   proba de interviu – 24.09.2018, ora 10.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi

 

     Dosarele de inscriere, continand documentele prevazute de art. 49 din HG nr. 611/2008

actualizata, se vor putea depune la sediul Politiei Locale Iasi, din str. Bucium nr. 30, în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv 14.08 – 03.09.2018 (inclusiv). Relatii suplimentare, la sediul  Poliției Locale Iasi – Serviciul Management Resurse Umane, telefon/fax 0232/231617-0232/231608, interior 115, e-mail politialocalais@yahoo.com., consilier Costan Ramona Irina.

 

                                                                          DIRECTOR GENERAL ,

                                                                             Zanfirescu Liviu

          

 

Afisat astazi  14.08.2018 ora 8.30

                                                      

Documente privind dosarul de concurs 

în vederea ocuparii  functiilor publice de execuție vacante

 

  În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut  – anexa nr.3 din H.G.nr.611/2008 modificata si completata;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    Copiile de pe actele se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c.

    Documentul prevăzut la lit. i poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului.

 

 BIBLIOGRAFIE CONCURS RECRUTARE